Renmin University

Official Representative (OR)

Professor Weidong Wang
56 Zhongguanchun St.
Department of Sociology
Renmin University of China
Beijing 100872 CHINA
Email: wwd@ruc.edu.cn
Phone: 86 10 62516896-8003
Fax: 86 10 62514506