Search Results

Your query returned 1 citations.

1.
2006
Wang, Jinfeng,  McMichael, Anthony J.,  Meng, Bin,  Becker, Niels G.,  Han, Weiguo,  Glass, Kathryn,  Wu, Jilei,  Liu, Xuhua,  Liu, Jiyuan,  Li, Xiaowen,  Zheng, Xiaoying . Spatial Dynamics of an Epidemic of Severe Acute Respiratory Syndrome in an Urban Area. Bulletin of the World Health Organization. 12, World Health Organization.
Export Options: RIS EndNote XML
Results 1 - 1