Search Results

Your query returned 2 citations.

1.
2010
Wu, Cho-Kai,  Yang, Chung-Yi,  Tsai, Chia-Ti,  Chiu, Fu-Chun,  Huang, Yin-Tssen,  Lee, Jen-Kuang,  Cheng, Chia-Ling,  Lin, Lian-Yu,  Lin, Jou-Wei,  Hwang, Juey-Jen,  Chiang, Fu-Tien . Association of low glomerular filtration rate and albuminuria with peripheral arterial disease: The National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2004. Atherosclerosis. 209, (1), 230-234.
Full Text Options: DOI Worldcat Google Scholar
Export Options: RIS EndNote XML
2.
2009
Lin, Chien-Yu,  Lin, Lian-Yu,  Kuo, Hsu-Ko,  Lin, Jou-Wei . Chronic kidney disease, atherosclerosis, and cognitive and physical function in the geriatric group of the National Health and Nutrition Survey 1999-2002. Atherosclerosis. 202, (1), 312-319.
Full Text Options: DOI Worldcat Google Scholar
Export Options: RIS EndNote XML
Results 1 - 2