Search Results

Your query returned 1 citations.

1.
2010
Wu, Cho-Kai,  Yang, Chung-Yi,  Tsai, Chia-Ti,  Chiu, Fu-Chun,  Huang, Yin-Tssen,  Lee, Jen-Kuang,  Cheng, Chia-Ling,  Lin, Lian-Yu,  Lin, Jou-Wei,  Hwang, Juey-Jen,  Chiang, Fu-Tien . Association of low glomerular filtration rate and albuminuria with peripheral arterial disease: The National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2004. Atherosclerosis. 209, (1), 230-234.
Full Text Options: DOI Worldcat Google Scholar
Export Options: RIS EndNote XML
Results 1 - 1