CPES logoCollaborative Psychiatric
Epidemiology Surveys


For the individual studies, this variable exists in different sections from CPES.

Variable Label: # living biological children: Top CodeCN1

Ang susunod na mga tanong ay tungkol sa mga anak. Ilan ang tunay mong anak na buhay (biological), di-kabilang ang mga anak sa una ng iyong asawa (stepchildren), mga ampon (adopted children), at mga anak-anakan(foster children)?

Additional Documentation

View Universe

ValueLabelFrequencyValid
Percent
Total
Percent
0ZERO813.11%13.11%
1ONE1016.39%16.39%
2TWO1219.67%19.67%
3THREE609.84%09.84%
4FOUR711.48%11.48%
5FIVE406.56%06.56%
6SIX OR MORE1422.95%22.95%
.Missing--00.00%

Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

 • Missing Data Codes: . (Missing)
 • Total Cases: 61


For the individual studies, this variable exists in different sections from CPES.

Variable Label: # other living children incl step/adopt/raised 5+ years:Top CodeCN2

Ilan ang di mo tunay na mga anak na buhay, kasama ang mga anak sa una ng iyong asawa, mga ampon, at iba pang tinulungan mong palakihin ng halos limang taon?

Additional Documentation

View Universe

ValueLabelFrequencyValid
Percent
Total
Percent
0ZERO5590.16%90.16%
1ONE406.56%06.56%
2TWO101.64%01.64%
4FOUR101.64%01.64%
.Missing--00.00%

Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

 • Missing Data Codes: . (Missing)
 • Total Cases: 61


Variable Label: Age of 1st sexual intercourseCN3

Ilang taon ka noong una kang nakipagtalik (sexual intercourse)?

IF R SAYS 'NEVER': CODE 997

View Universe

 • Valid N: 54
 • Refused: 4
 • Don't Know: 2
 • Missing (Other): 1
 • Missing (System): 0
MeanStd DevMedianMinMax
21.5705.6220.0014.00049.000
 • Valid Range: 14 - 49
 • Total Cases: 61
BLN_HHL.HHL.HHL[1].Sex = 2

1 EXPR IS FALSE (see V07922)

2 EXPR IS TRUE

View Universe

This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.


  Variable Label: Ever had unwanted pregnancy  CN3a

  Nagkaroon ka na ba ng di-sinasadya o di-pinagplanuhang pagbubuntis?

  1 Oo

  5 HINDI (see V07937)

  View Universe

  ValueLabelFrequencyValid
  Percent
  Total
  Percent
  1YES102.94%01.64%
  5NO3397.06%54.10%
  -9REFUSED1-01.64%
  .Missing26-42.62%

  Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

  • Missing Data Codes: -9 (Refused), . (Missing)
  • Total Cases: 61


  Variable Label: Remember last age of 1st unwanted pregnancy  CN3a1

  Naaalala mo ba ang iyong hustong gulang noong unang magkaroon ka ng di-sinasadya o di-pinagplanuhanh pagbubuntis?

  1 Oo

  5 HINDI (see V07914)

  View Universe

  ValueLabelFrequencyValid
  Percent
  Total
  Percent
  1YES1100.00%01.64%
  .Missing60-98.36%

  Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

  • Missing Data Codes: . (Missing)
  • Total Cases: 61


  Variable Label: Age of 1st unwanted pregnancy  CN3a2

  (IF NEC: Ilang taon ka noon?)

  View Universe

  • Valid N: 1
  • Refused: 0
  • Don't Know: 0
  • Missing (Other): 0
  • Missing (System): 60
  MeanStd DevMedianMinMax
  37.0000.0037.0037.00037.000
  • Valid Range: 37 - 37
  • Total Cases: 61


  Variable Label: Estimate age of 1st unwanted pregnancy  CN3a3a

  Halos ilang taong gulang ka noon?

  IF 'ALL MY LIFE' OR 'AS LONG AS I CAN REMEMBER,' CODE: DON'T KNOW

  View Universe

  • Valid N: 0
  • Refused: 0
  • Don't Know: 0
  • Missing (Other): 0
  • Missing (System): 61
  MeanStd DevMedianMinMax
  00.0000.0000.0000.00000.000
  • Total Cases: 61


  Variable Label: 1st unwanted pregnancy before teens  CN3a3b

  Ito ba’y bago ka nag-umpisang mag-aaral?

  1 Oo

  5 HINDI

  View Universe

  ValueLabelFrequencyValid
  Percent
  Total
  Percent
  .Missing61-100.00%

  Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

  • Missing Data Codes: . (Missing)
  • Total Cases: 61
  CN3a3b <> 1

  1 EXPR IS FALSE (see V07919)

  2 EXPR IS TRUE

  View Universe

  This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.


   Variable Label: 1st unwanted pregnancy before twenties   CN3a3b

   Ito ba’y bago kang nagtinedger?

   1 Oo

   5 HINDI

   View Universe

   ValueLabelFrequencyValid
   Percent
   Total
   Percent
   .Missing61-100.00%

   Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

   • Missing Data Codes: . (Missing)
   • Total Cases: 61


   Variable Label: Age last time had unwanted pregnancy   CN3a4

   Ilang taon ka noong huling nagkaroon ka ng di-sinasadya o di-pinagplanuhang pagbubuntis?

   View Universe

   • Valid N: 1
   • Refused: 60
   • Don't Know: 0
   • Missing (Other): 0
   • Missing (System): 0
   MeanStd DevMedianMinMax
   37.0000.0037.0037.00037.000
   • Valid Range: 37 - 37
   • Total Cases: 61
   ((CN1 >= 1) AND (CN1 <= 97.00000000000001)) OR ((CN2 >= 1) AND (CN2 <= 97.00000000000001))

   1 EXPR IS FALSE (see V07937)

   2 EXPR IS TRUE

   View Universe

   This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.


    Variable Label: Overall relationship with child    CN9

    Sa sukatang mula sero (0) hanggang sampu (10) na ang ibig sabihin ng sero ay "maaring pinakamasamang pagsasama" at ang ibig sabihin ng sampu ay "pinakamabuting pagsasama," paano mo susukatin ang kabuuan ng inyong pagsasama ng iyong [anak/mga anak] nitong mga nakaraang araw na ito?

    Additional Documentation

    View Universe

    • Valid N: 53
    • Refused: 0
    • Don't Know: 0
    • Missing (Other): 0
    • Missing (System): 8
    MeanStd DevMedianMinMax
    09.7000.8210.0005.00010.000
    • Valid Range: 5 - 10
    • Total Cases: 61


    Variable Label: In raising children (m) often did thing from list    CN10

    (RB, PG 47)

    Pagisipan mo ang tungkol sa pagsasama ninyo ng iyong [anak/mga anak] noong mga panahong pinalaki mo sila. Noong mga panahong na iyon, gaano kadalas mong ginawa ang alinman sa Listahan A sa iyong [anak/mga anak] - madalas, paminsan-minsan, bihira, o hindi kailanman?

    1 MADALAS

    2 PAMINSAN-MINSAN

    3 BIHIRA

    4 HINDI KAILANMAN

    5 IF VOL "DI PINALAKI SILA"

    Additional Documentation

    View Universe

    ValueLabelFrequencyValid
    Percent
    Total
    Percent
    1OFTEN101.89%01.64%
    2SOMETIMES101.89%01.64%
    3RARELY916.98%14.75%
    4NEVER4279.25%68.85%
    .Missing8-13.11%

    Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

    A discrepancy exists between the response text in the surveys.

    • Missing Data Codes: . (Missing)
    • Total Cases: 61
    CN11

    (RB, PG 47)

    Ngayon tingnan ang Listahan B. Noong mga panahong pinalalaki mo sila, gaano kadalas mong ginawa ang alinman sa mga bagay na nasa Listahan B sa iyong [anak/mga anak] - madalas, paminsan-minsan, bihira, o hindi kailanman?

    1 MADALAS

    2 PAMINSAN-MINSAN

    3 MADALANG/BIHIRA

    4 HINDI KAILANMAN

    Additional Documentation

    View Universe

    This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.

    • Missing Data Codes: . (Missing)
    • Total Cases: 61


    Variable Label: CN11 INTRO-sexual practices    CN11_2_INTRO

    Sa susunod na bahagi ng panayam, magtatanong kami tungkol sa iyong mga pakikipagniig. Titiyakin ko sa iyo na lahat ng mga impormasyong ibibigay mo ay talagang magiging lihim.

    PRESS [1] TO CONTINUE

    View Universe

    • Valid N: 61
    • Refused: 0
    • Don't Know: 0
    • Missing (Other): 0
    • Missing (System): 0
    MeanStd DevMedianMinMax
    01.0000.0001.0001.00001.000
    • Valid Range: 1 - 1
    • Total Cases: 61
    BLSCREENING.SC35_1 = 1

    1 EXPR IS FALSE (see V07940)

    2 EXPR IS TRUE

    View Universe

    This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.


     Variable Label: Read question 58 in booklet and give corresponding letter     CN11_2

     (RB, PG 48)

     Una, gusto sana naming magtanong ng tungkol sa napili mong kasarian ('sexual preference'). Gusto naming malaman kung paano ang pinakamabuti mong paglalarawan sa iyong sarili. Maari mo bang basahin ang tanong sa pahinang 48 sa iyong buklet at pagkatapos sabihin mo sa akin ang kaukulang titik sa iyong sagot?

     1 A. Heterosexual - primarily attracted to members of the opposite sex (see V07943)

     2 B. Homosexual, Lesbian, Gay - primarily attracted to members of your own sex (see V07943)

     3 C. Bisexual - attracted to both men and women (see V07943)

     4 D. Something else (see V07943)

     5 E. Not sure (see V07943)

     Additional Documentation

     A discrepancy exists between the question text in the surveys. You may wish to compare question text to determine how it affects the variable results.

     View Universe

     ValueLabelFrequencyValid
     Percent
     Total
     Percent
     1A3391.67%54.10%
     4D102.78%01.64%
     5E205.56%03.28%
     -9REFUSED2-03.28%
     -8DONT KNOW1-01.64%
     .Missing22-36.07%

     Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

     • Missing Data Codes: -9 (Refused), -8 (Don't know), . (Missing)
     • Total Cases: 61
     CN11_3

     Una, gusto sana naming magtanong ng tungkol sa gusto mong mga pakikipagniig. Gusto naming malaman kung paano ang pinakamabuting paglalarawan mo ng iyong sarili. Alin sa mga sumusunod ang pinakamabuting maglalarawan sa iyo: 'heterosexual o straight' - ibig sabihin, naaakit sa mga miyembro ng kasalungat na kasarian; homosexual, lesbian o gay -- ibig sabihin, naaakit sa mga miyembro ng sariling kasarian; bisexual - ibig sabihin, naaakit sa kapwa lalaki at babae; iba pa; o hindi ka sigurado?

     1 HETEROSEXUAL

     2 HOMOSEXUIAL, LESBIAN, GAY

     3 BISEXUAL

     4 SOMETHING ELSE

     View Universe

     This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.

     • Missing Data Codes: . (Missing)
     • Total Cases: 61


     Variable Label: How comfortable with sexuality     CN11_3a
     [IF R CAN READ:] (RB, PG 55)

     Maari mo bang basahin ang tanong sa pahina 55 sa iyong buklet at pagkatapos sabihin mo sa akin ang kauukulang sagot?'
     [IF R CANNOT READ:]

     Gaano ang pagtitiwala o pagkatiyak mo sa iyong sarili tungkol sa iyong kasarian (sexuality) - tiwalang-tiwala, medyo tiwala, parehong tiwala at di-tiwala, medyo di-nagtitiwala, - nagtitiwala, walang tiwala, hindi sigurado?

     1 TIWALANG-TIWALA

     2 MEDYO TIWALA

     3 PAREHONG TIWALA AT DI-TIWALA

     4 MEDYO DI- TIWALA

     5 WALANG TIWALA

     6 DI SIGURADO

     Additional Documentation

     View Universe

     ValueLabelFrequencyValid
     Percent
     Total
     Percent
     1VERY COMFORTABLE4779.66%77.05%
     2SOMEWHAT COMFORTABLE813.56%13.11%
     3NEITHER COMFORTABLE NOR UNCOMFORTABLE101.69%01.64%
     6NOT SURE305.08%04.92%
     -8DONT KNOW2-03.28%
     .Missing--00.00%

     Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

     • Missing Data Codes: -8 (Don't know), . (Missing)
     • Total Cases: 61


     Variable Label: Sexual experience mostly with what gender     CN11_3b
     [IF R CAN READ:] (RB, PG 56)

     Maari mo bang basahin ang tanong sa pahina 56 sa iyong buklet at pagkatapos sabihin mo sa akin ang kaukulang sagot?
     [IF R CANNOT READ:]

     Pag binalikan mo ang nakaraang labin dalawang buwan, ang mga karanasan mo ng pakikipagtalik ba ay sa.....?

     1 MGA BABAE LAMANG (see V07978)

     2 HALOS LAHAT SA MGA BABAE (see V07978)

     3 HALOS PANTAY ANG BILANG NG LALAKE AT BABAE (see V07978)

     4 HALOS LAHAT SA MGA LALAKE (see V07978)

     5 LAHAT SA MGA LALAKE (see V07978)

     6 (IF VOL) HINDI AKO MASIGLA SA SEKSWAL (see V07978)

     Additional Documentation

     View Universe

     ValueLabelFrequencyValid
     Percent
     Total
     Percent
     1FEMALES ONLY2035.09%32.79%
     3ABOUT EQUAL NUMBER OF MALES AND FEMALES203.51%03.28%
     4MOSTLY MALES203.51%03.28%
     5ALL MALES2340.35%37.70%
     6(IF VOL) I HAVE NOT BEEN SEXUALLY ACTIVE1017.54%16.39%
     -9REFUSED3-04.92%
     -8DONT KNOW1-01.64%
     .Missing--00.00%

     Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

     • Missing Data Codes: -9 (Refused), -8 (Don't know), . (Missing)
     • Total Cases: 61
     CN11_3b <> 6

     1 EXPR IS FALSE (see V07962)

     2 EXPR IS TRUE

     View Universe

     This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.


      Variable Label: # of people you had sexual intercourse with in past year      CN11_4
      [IF R CAN READ:] (RB, PG 60)

      Maari mo bang basahin ang tanong sa pahina 60 sa iyong buklet at pagkatapos sabihin ang kaukulang sagot?
      [IF R CANNOT READ:]

      Ilang tao ang nakatalik mo sa loob ng nakaraang labin dalawang buwan?

      Additional Documentation

      View Universe

      • Valid N: 51
      • Refused: 0
      • Don't Know: 0
      • Missing (Other): 0
      • Missing (System): 10
      MeanStd DevMedianMinMax
      01.1801.4401.0000.00010.000
      • Valid Range: 0 - 10
      • Total Cases: 61
      CN11_4 > 0

      1 EXPR IS FALSE (see V07962)

      2 EXPR IS TRUE

      View Universe

      This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.


       Variable Label: Freq you and your partner wear condom in past year       CN11_5
       [IF R CAN READ:] (RB, PG 49)

       Maari mo bang basahin ang tanong sa pahina 49 sa iyong buklet at pagkatapos sabihin ang kaukulang sagot?
       [IF R CANNOT READ:]

       Noong nakaraang labin dalawang buwan, gaano kadalas ka o ang iyong katalik, gumamit ng kondom (rubber) habang nagniniig---- palagi, halos lahat ng panahon, paminsan-minsan, bihira o hindi kailanman?

       1 PALAGI (see V07978)

       2 HALOS LAHAT NG ORAS (see V07978)

       3 PAMINSAN-MINSAN (see V07978)

       4 BIHIRA (see V07978)

       5 HINDI KAILAN MAN (see V07978)

       6 DOES NOT APPLY (see V07978)

       Additional Documentation

       View Universe

       ValueLabelFrequencyValid
       Percent
       Total
       Percent
       1ALWAYS102.22%01.64%
       2MOST OF THE TIME102.22%01.64%
       3SOMETIMES613.33%09.84%
       4RARELY306.67%04.92%
       5NEVER3271.11%52.46%
       6DOES NOT APPLY204.44%03.28%
       .Missing16-26.23%

       Disclaimer: Frequencies displayed above are not weighted.

       • Missing Data Codes: . (Missing)
       • Total Cases: 61
       CN4

       INTERVIEWER CHECKPOINT

       1 CN1 EQUALS BETWEEN '1' AND '97'

       2 CN2 EQUALS BETWEEN '1' AND '997'

       3 ALL OTHERS

       View Universe

       This variable has been removed from the dataset. This variable may be available in the restricted file. For information on obtaining restricted data, please contact help@icpsr.umich.edu. If you'd like more information about the variable, you can view the summary statistics and/or frequencies.

       • Valid Range: 1 - 3